Joinedincare

Общи условия за ползване на www. joinedincare.com

Последна актуализация: 30.05.2023

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, ПРЕДИ да използвате този сайт.

ПРЕДМЕТ И ПРИЕМАНЕ

Настоящите условия за ползване („Условията за ползване“) уреждат използването (включително достъп до) на уеб сайта www.joinedincare.com, управляван от Женя Атанасова („Собственик/а/ът“, „Ние“, „Нас“), с имейл: info@joinedincare.comвключително съдържанието, предоставено чрез този уебсайт.

С всяко Ваше действие, с което осъществявате достъп до настоящия сайт или на предлаганите от него услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него общи условия, в сила по време на своето посещение в сайта и се съгласявате да спазвате тези Условия, при което възникналите отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение. Тези общи условия за ползване могат да се променят периодично, а използването на този сайт е предмет на настоящите общи условия за ползване към датата на използване на сайта.  

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате да използвате този сайт. Моля, проверявайте редовно тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте съгласни с тях.  

Настоящата електронна страница, в това число и приложенията ѝ, поддържана от Женя Атанасова , има чисто информационен характер. Полагаме старание да осигурим достоверност и точност на предоставената информация, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник. Не носим отговорност за достоверността на информацията, предоставена от трети лица при регистрацията им на сайта и публикуване на данни за извършваните от тях услуги. С оглед прецизиране на предоставената информация и избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието, актуалността на информацията, публикувана от трети лица, следва да се обръщате за съдействие към съответните контакти лица, посочени в контактната им информация.  

Сайтът не представлява или не претендира да представлява източник на съвети или средство за установяване на граждански, търговски или друг вид отношения от всякакъв тип между потребителя, нас и лицата и услугите, за които се намира информация на интернет страницата ни.

Никоя част от страницата и приложенията ѝ не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за ползване на социална услуга за възрастни хора, касаеща дейността на домовете за социални грижи или асистенти, за които е публикувана информация на сайта ни. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за сключване на подобни договори.

Ние не носим отговорност спрямо потребителя и трети лица, по повод или във връзка с наличността, безопасността и качеството на стоките и съдържанието на услугите, поставени на вниманието на потребителя, чрез публикувани обяви, електронни препратки, рекламни банери, снимки, видеа и др. Ние не носим отговорност за достоверността и актуалността на публикуваната в реклами, електронни препратки и предоставената от трети лица информация. Ние не носим отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси, намиращи се на интернет страницата ни.  

Ние си запазваме правото да оттеглим или да изменим съдържанието, което предоставяме на сайта, без предизвестие. Периодично може да ограничим достъпа до някои части на сайта или целия сайт. Не изключваме възможността за допуснати грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, резултат на технически грешки или човешки фактор, поради което не носим отговорност в тази връзка.

Вие приемате и доброволно и изрично се съгласявате, че използването на Сайта е на Ваша изключителна отговорност. Вие отговаряте за това, че всички лица, които имат достъп до Сайта чрез Вашата интернет връзка, са наясно с тези Общи условия за ползване и всички приложими условия и че същите се спазват.

Ако изберете или сте снабден с идентификационен код на потребителя, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребител, независимо дали това е избрано от Вас или от нас по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Общи условия.

С достъпа до Сайта Вие се съгласявате, че няма да извършвате действия, които могат да навредят на правилното функциониране на сайта, доброто име, интереси или права на нас или на някой от нашите партньори , или които могат да възпрепятстват по някакъв начин нормалното използване на Сайта от други посетители.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание в Сайта е наша собственост или е лицензирано за използване от нас. Изложения материал в Сайта не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварително разрешение на Женя Атанасова.  

ВРЪЗКИ И СВЪРЗВАНЕ

Връзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, които не са свързани с нас, могат да бъдат посочени на сайта. Включването на връзка към такива сайтове на трети страни не предполага одобрение от нас на тези сайтове и ние не поемаме никаква отговорност за уебсайтове на трети страни, свързани с или от този уебсайт. Не сме прегледали всички сайтове, свързани с Уебсайта, и не носим отговорност за съдържанието или точността на страници извън Уебсайта или на други сайтове, свързани с Уебсайта. Следването на връзка, с която и да е друга страница извън Уебсайта или уебсайт на трета страна, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащо се в тях е на Ваш собствен риск.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В дейността си се ръководим от позицията, че правото на защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни е основно право и затова стриктно спазваме разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и българското законодателство в областта на защита на личните данни.  

За публикуване на обява или за използване на пълните функционалностите на сайта е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който следва да се посочат: потребителско име, парола, e-mail адрес, да се приемат настоящите Общи условия и да се даде съгласие за обработка на лични данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Доколкото в сайта е предоставена информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравните грижи, нашето виждане за това, споделяме опит, анализи и наблюдения, поради което тя не следва да се тълкува като медицинско предписание или общовалидна и не трябва да се тълкува като такава. Статиите, поместени на интернет страницата нямат характер на медицински или психологически консултации. Те не представляват ръководство за грижа и в никакъв случай не може да замести становището на конкретния специалист. Информацията от сайта има чисто справочен характер и цели единствено да осигури още един информационен източник, наред с много други.

Предвид горното, при използването на нашия сайт, Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, в резултат на това, че сте ползвали съдържанието на сайта и неговите публикации, без да се съобразите с настоящите общи условия.  

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези Общи условия за ползване и всички въпроси, свързани с този уебсайт и неговото съдържание, се уреждат съгласно българското законодателство. Вие се съгласявате, че всички възникнали претенции, произлизащи или свързани с употребата на този сайт, ще бъдат решавани от българския съд.