Joinedincare

Как да изберем и да кандидатстваме за дом за възрастни хора и хоспис?

Как да изберем дом и хоспис за възрастни хора

Ако пред вас стои изборът да изберете най-подходящия дом за възрастни за ваши близки, или хоспис, знаем, че това е трудно. Ето няколко насоки къде да разгледате повече информация за тази социална услуга, на какви изисквания трябва да отговарят, какви документи са нужни при кандидатстване.

Законът и домовете за възрастни

Всички домове за възрастни трябва да отговарят на изискванията на Закона за социални услуги, който последно е променян през 2022 г. Запознайте се с основните му положения. Агенцията за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика е отговорна за контрола и мониторинга на качеството на услугата. Частните доставчици на социални услуги могат да бъдат български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически и физически лица, извършващи търговска дейност в Европейския съюз. Отскоро има и специална наредба на МТС за качеството на социалните услуги, която е с по0страги изисквания спрямо доставчиците. При избор на частен дом, изискайте лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги.

Законът и хосписите

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) към Министерство на здравеопазването лицензира хосписите и поддържа база данни с лечебни заведения за извънболнична помощ. Можете да се обръщате със сигнали към агенцията. Според Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, в случаите, когато извънредната проверка е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, проверката се извършва в срок до два месеца от постъпването на сигнала. При фактическа и/или правна сложност срокът може да бъде удължен от изпълнителния директор на агенцията, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят на сигнала. В случаите, когато проверката е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, изпълнителният директор на агенцията ги уведомява за резултатите от проверката в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол.

Държавни домове, дневни центрове за възрастни и др.

Агенцията за социално подпомагане поддържа регистър с домове за възрастни хора, дневни центрове за хора с увреждания и други социални услуги, финансирани от бюджета. На страницата на агенцията можете да откриете информация какво представлява съответната услуга и да проверите в регистъра къде се намира, как се кандидатства. 

Например има 41 дневни центъра за възрастни хора, като данните са опреснени спрямо юни 2022 г. Държавата поддържа и т.нар. “центрове за настаняване от семеен тип за стари хора” – място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. В центъра се предоставя подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване. Има и 82 „домове за стари хора“. Право на прием в тях имат „лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК“.

Частни домове за възрастни

Агенцията за качество на социалните услуги поддържа регистър на лицензираните частни домове за възрастни хора. Той е актуализиран спрямо 2021 г. На сайта на институцията и годишен доклад за състоянието на социалните услуги в общините, който може да ви ориентира, ако се насочите към държавен дом. Можете да подавате сигнали за нередности по имейл на адрес aksu@aksu.government.bg до институцията или на тел. 02 970 1111.

Документи за прием в държавен дом за възрастни хора

Възможни са вариации, но ето кои са основните документи, нужни за настаняване в социалната услуга в държавен или общински дом. В районното управление”Социални грижи” по местоживеене се представят следните документи:

  1. Молба със свободен текст:

– до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за социални услуги, които са държавна дейност;

-до кмета на общината – за социални услуги, които са общинска дейност;

– до органа на управление, когато доставчикът на социални услуги е търговско дружество;

  1. Копие от документ за самоличност за справка;
  2. Личен амбулаторен картон.
  3. Прилага се копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такъв;
  4. Прилагат се други документи, изисквани от дома.

По всяка постъпила молба се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги и се изготвя доклад-предложение. Въз основа на доклада се издава заповед за настаняване. Предоставя се проект за договор, описание на социалните услуги, които предлага, опита и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите. В дома се извършва оценка на нуждите и се изготвя индивидуален план, който се оценява на всеки шест месеца. Подобни са изискванията и при частните домове.

Документи за прием в хоспис

За прием в държавен хоспис – свободен и с финансова помощ от общината, се изисква: 

1.Зелено направление за настаняване в хоспис, издадено от личен лекар;

  1. Епикриза;
  2. Рецептурна книжка;
  3. Лична карта.

При искане за финансова помощ се подават и комплект документи в общината. Източник: https://hospicegabrovo.org/. Проверете  за конкретните изисквания в частния хоспис, ако сте избрали такъв.

Може да разгледате и социалните услуги за възрастни на Червения кръст – дневни центрове, домове за възрастни, социален патронаж и да потърсите регионалния им офис за допълнителна информация.

Автор: Мая Цанева